Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod dripit.sk prevádzkovaný spoločnosťou Drip it s.r.o., Ropice 446, 739 61 Ropice, Česká republika, IČO: 09715088, DIČ: CZ09715088, podnikajúcou na základe ustanovení § 2716 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka.

 

Obchodné podmienky určujú podmienky predaja a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dripit.sk) a kupujúceho (ďalej tiež zákazník). Informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu dripit.sk sú uvedené v záložke Kontakt.

Objednanie a dodanie tovaru

 • Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil so znením týchto obchodných podmienok.
 • Všetky odoslané objednávky sú záväzné.
 • Každá objednávka bude ihneď po odoslaní potvrdená formou e-mailovej správy, čím dôjde k platnému uzavretiu kúpnej zmluvy. Potvrdzovacia e-mailová správa bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii (objednávke), a bude obsahovať tieto informácie: údaje o zákazníkovi, dodaciu adresu, údaje o objednávanom tovare, počet kusov objednaného tovaru atď. Toto potvrdenie posiela server automaticky.
 • V prípade, že tovar nie je na sklade alebo z iného dôvodu nebude možné dodržať požadovaný termín dodania, bude zákazník kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom s návrhom náhradného termínu dodania. O odoslaní tovaru je zákazník vždy informovaný e-mailom, ktorý bude obsahovať číslo zásielky.
 • Kupujúci je povinný pri registrácii (objednávke) uvádzať aj telefonický kontakt, ak tomu nebránia závažné okolnosti.
 • Pokiaľ kupujúci po prijatí potvrdenia objednávky zistí, že je niektorý z údajov chybný alebo nedostatočne vyplnený, je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť čo najskôr predávajúcemu. Najlepšie e-mailom na adresu info@dripit.sk. Zákazník napíše do predmetu správy Oprava objednávky a do jej tela číslo objednávky a správne údaje.
 • Zákazník sa môže o stave svojej objednávky informovať e-mailom na adrese info@dripit.sk.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný odoslať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak nesplní kupujúci túto povinnosť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá touto nečinnosťou kupujúceho predávajúcemu vznikla.
 • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s uskladnením v obvyklej výške.
 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo iného poškodenia zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
 • Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
 • Ak právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Platobné podmienky

 • Cenu tovaru (kúpnu cenu) a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2800701496/2010, vedený vo Fio banka a.s., c) platobnou kartou prostredníctvom služby platobnej brány GoPay.
 • V prípadoch platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim. Pri platbe platobnou kartou je kúpna cena splatná v okamihu odoslania objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej sumy na vyššie uvedený bankový účet predávajúceho.

Reklamácia

 • Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za nedostatky vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2099 a nasl. a § 2158 a nasl. Občianskeho zákonníka). Zákonná 14-dňová reklamačná lehota na vybavenie reklamácie je predĺžená na 30 kalendárnych dní.
 • Ku každému tovaru sa prikladá daňový doklad – faktúra, ktorý slúži zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je priložený (v závislosti od výrobcu a druhu tovaru).
 • Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu alebo dodacieho listu v prípade, keď je zásielka doručená zmluvným prepravcom.
 • Kupujúci je po odovzdaní tovaru predávajúcim (osobne, prípadne zmluvným prepravcom) povinný tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi predajným dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), je povinný podať predávajúcemu bez zbytočného odkladu (najneskôr do 3 dní) písomne správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil daňový doklad. Ak tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
 • Reklamáciu je nutné uplatniť u predávajúceho osobne alebo písomnou formou spolu s označením chyby, uvedením požadovaného nároku zo zodpovednosti za chyby a zaslaním chybného tovaru.

Kvalita pri prevzatí veci, záruka za kvalitu tovaru

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec nie je pri prevzatí chybná. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal: a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, b) sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec rovnakého druhu bežne používa, c) vec zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • Pokiaľ je vec pri prevzatí chybná (nejde teda o nedostatky vzniknuté po prevzatí), má kupujúci právo na to, aby predávajúci poskytol kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci nezvolí zľavu z kúpnej ceny, môže požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané (vzhľadom na hodnotu nedostatku a hodnotu tovaru).
 • Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení nedostatku alebo bez zbytočného odkladu po oznámení nedostatku. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.
 • Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez nedostatkov, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez nedostatkov, alebo keď predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo by zaistenie nápravy spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.
 • Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec je chybná, alebo ak kupujúci spôsobil chybu sám (napr. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii).
 • Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil.
 • Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne v čase uvedenom na tovare ako čas minimálnej trvanlivosti. V tomto čase sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a bude mať zachované obvyklé vlastnosti.
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch: a) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, b) tovar bol poškodený živlami, c) chybu spôsobil kupujúci sám.
 • Zodpovednosť predávajúceho za chyby sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Právo na odstúpenie od zmluvy

 • Ak je kupujúci spotrebiteľom (nevystupuje pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti), má v súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť v tejto lehote predávajúcemu preukázateľne doručené, a to buď písomne na adresu Ropice 446, 739 61 Ropice, alebo na adresu jeho elektronickej pošty info@dripit.sk. Zákonná 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy môže byť predávajúcim jednostranne predĺžená.
 • Pokiaľ bude na tovare porušený uzavretý obal, nemožno s odkazom na ustanovenie § 1837 písm. g) odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to z hygienických dôvodov.
 • Ak sa kupujúci rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania a poškodeného obalu (z hygienických dôvodov), bez zbytočného odkladu po vyššie uvedenom odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy poslať späť na adresu predávajúceho. V rovnakej lehote je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.
 • Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnom rozsahu kupujúci.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu dovtedy, kým mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar kupujúcemu odoslal. Kupujúci je povinný pred odoslaním tovaru kontaktovať pracovníkov dripit.sk na adrese info@dripit.sk.
 • Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 • V prípade, že tovar vrátený kupujúcim bude poškodený či opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu v súlade s ustanovením § 1833 Občianskeho zákonníka nárok na náhradu tomu zodpovedajúcej škody, ktorá môže dosiahnuť až plnú cenu tovaru. Tento nárok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať do nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • Predávajúci sa zaväzuje vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo možno najbližšom čase. Ak predávajúci nebude môcť expedovať tovar (z dôvodu vypredania zásob a pod.), najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky upovedomí zákazníka o situácii a ponúkne mu náhradné riešenie.
 • Predávajúci sa zaväzuje vystaviť ku každej objednávke daňový doklad a odovzdať ho zákazníkovi.
 • Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak zákazník už v minulosti nesplnil svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 • Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky), ak sa stane plnenie nemožným (z dôvodu vypredania tovaru a pod.), ak sa nedohodne so zákazníkom na novom plnení. O tejto skutočnosti musí byť kupujúci vždy informovaný.
 • V prípade, že zákazník uhradí platbu za objednávku pred dodaním tovaru a predávajúci nebude schopný túto objednávku uskutočniť, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne vrátiť kupujúcemu plnú sumu.
 • Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
 • Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S konečnou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 • Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku dovtedy, kým dôjde k odoslaniu objednaného tovaru predávajúcim alebo po tomto čase odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s článkom D – Právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru po predchádzajúcom uhradení kúpnej ceny predávajúcemu.